Методична робота

Науково-методична проблема «Від сучасних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до  життя і навчання в сучасних умовах» /практично-діяльнісний етап/
 
Пріоритетні напрями роботи початкової школи:
–  Виконання Державного стандарту освіти та  програм для початкової освіти.
– Соціалізація молодшого школяра в сучасному освітньому просторі засобами освітнього процесу.
– Удосконалення освітнього процесу, формування мотивації до навчання учасників освітнього процесу через організацію системи оцінювання на уроці.
– Удосконалення професійної майстерності, підвищення рівня психолого–педагогічної культури, активізація творчої активності, інноваційної діяльності педагогічних працівників та   формування інформаційно-комунікативної компетентності учасників освітнього процесу під час здійснення очного та дистанційного навчання.
 
Основними завданнями, над якими продовжуватиме працювати колектив школи визначаємо такі:
– удосконалювати професійну майстерність, підвищувати рівень психолого–педагогічної культури, активізувати творчу активність, інноваційну діяльність педагогічних працівників на шляху оновлення змісту початкової загальної освіти.
– формувати інформаційно-комунікативну компетентність учасників освітнього процесу.   – реалізовувати вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти, Концепції «Нова українська школа»
– продовжити роботу по впровадженню в освітній  процес інноваційних, здоров’язберігаючих технологій;
– організувати освітній процес в 1-4 класах відповідно до вимог Новох української школи;
– створити умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих   пошуках, впровадження проектної діяльності педагогів;
– направити роботу педагогів на якісне засвоєння учнями програмових вимог та формування ключових компетентностей;
– створити  належні умови для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток виховання і навчання дитини, грунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;
– активізувати виховну роботу з дітьми на основі вивчення історичної і культурної спадщини українського народу, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України;
– активізувати  превентивну та екологічну виховну роботу з дітьми;
– формувати позитивний імідж навчального закладу;
– продовжувати роботу по  створенню умов для реалізації принципу наступності і перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою в умовах послідовного переходу дитини в шкільне середовище відповідно до вимог Нової української школи;
– забезпечити створення належних умов для рівного доступу до здобуття дітьми якісної освіти, через різні форми навчання, в тому числі дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, постійного оновлення змісту та форм організації навчального і виховного процесів, запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами, пошуку та відбору творчо обдарованих і здібних учнів;
– здійснювати  постійний моніторинг показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
– створити  умови для здобуття повноцінної освіти на рівні державних стандартів для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
-створити безпечне освітнє середовище та універсальний дизайн початкової школи.
-запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);
– продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Теоретичний семінар  /вересень, 2021/ «Особливості оцінювання результатів навчання учнів на сучасному етапі»

 метою якого було познайомити педагогів з нормативно-правовою базою МОН України з питань оцінювання результатів навчання учнів початкової школи, особливостями формувального, вербального та підсумкового оцінювання.

Під час семінару педагоги опрацьовували Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України №813 від 13.07.21, знайомилися з вимогами заповнення Класного журналу, особливостями формувального, вербального та підсумкового оцінювання. Педагоги ділилися досвідом роботи з питань оцінювання результатів навчання учнів на уроках, щодо оцінювальних суджень, з питань організації самооцінюванна та взаємооцінювання здобувачів освіти тощо.

В навчально-виховному об’єднанні №1 «Школа-дитячий садок» 26.10.2021 року відбувся семінар для вихователів груп подовженого дня на тему «Шляхи і способи успішної соціалізації молодших школярів в умовах ГПД»

Метою заняття було підвищення нормативно-правової інформованості вихователів ГПД з даного питання, удосконалення методичної майстерності педагога, спроможного компетентно виховувати в здобувачів освіти самосвідомість як запоруку соціалізації особистості молодшого школяра в сучасних умовах розвитку суспільства. На сьогодні це питання є дуже актуальним, оскільки шкільна соціалізація учнів початкових класів буде ефективною за умови забезпечення єдності навчання і виховання в стінах школи та в сім’ї. Соціалізація – це прийняття індивідом групових норм, прийняття особистістю переконань, цінностей і норм вищого чи нижчого статусу, характерних для груп, членства в яких особистість домагається.

На семінарі виступила Буреш Н.М., яка ознайомила з поняттям, видами та етапами соціалізації впродовж життя, вказала на актуальність впровадження у систему роботи школи психолого-педагогічного проєктування соціального розвитку особистості, охарактеризувала єдність навчання і виховання як важливу умову успішної соціалізації.                                                                                                                   Мариняк С.П. підкреслила роль ігрової діяльності для учнів молодших класів в процесі соціалізації, ознайомила в видами ігор в залежності від їх змісту та мети і презентувала кілька ігор для становлення успішної соціалізації здобувачів освіти на групі подовженого дня.                                                                                              Палагнюк В.М. визначила екологічне виховання як важливу ланку соціалізації молодшого школяра і познайомила з формами та методами роботи у формуванні екологічної культури учнів, а також з інтерактивними вправами та іграми для покращення соціальної адаптації учня.  Долюк І.А. звернула увагу на такий засіб соціалізації здобувачів освіти, як казкотерапія, визначила поняття, основні прийоми та методи роботи з казкою, а також практично продемонструвала декілька методів казкотерапії, які можна використовувати на ГПД з метою соціалізації молодших школярів.   Мамінченко В.Б. визначила педагогічні умови створення і дії ефективного сімейно-шкільного простору як важливого фактору соціалізації молодших школярів, а також підкреслила важливість співпраці вихователів та батьків в рамках педагогіки партнерства. Можна зробити висновки, що навчаючи і виховуючи учнів, педагоги привчають їх до різних сфер загальної культури і на базі засвоєних знань, умінь і навиків, способів поведінки формують особисту спрямованість, світогляд, виявляють і розвивають творчу індивідуальність кожного учня. Виховання є ведучим і визначальним фактором розвитку і формування особистості в наших умовах, де основною метою всього суспільства є забезпечення умов для всебічного розвитку особистості

Семінар-практикум: «Успішна соціалізація молодшого школяра в умовах НУШ» 05.12.21

Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє
 
                                                      А. Барбюс

Основною місією сучасної школи є розвиток і соціалізація дитини. Головна мета вчителя – навчити дітей навичкам, що допоможуть у дорослому житті , але мотивувати учнів – дуже клопітка праця. Пошук методик, які зроблять уроки більш різноманітними і цікавими –  головне завдання всього педагогічного колективу. Спільними зусиллями створюється технічна і методична база для всебічного розвитку дітей.

Метою заходу було розширення знань педагогів щодо шляхів формування успішної особистості та визначення першочергових завдань педагогічного колективу з успішної соціалізації учнів початкових класів.

    Найбільшу увагу було приділено питанню формування м’яких навичок (Soft Skills) у молодших школярів як необхідної умови успіху.

В ході семінару розкрили питання щодо організації та проведення ранкових зустрічей як однієї із форм успішної соціалізації молодших школярів, а також використання різних форм співпраці з батьками, залучення їх до спільної роботи.

Секретами педагогічної майстерності з учасниками семінару через відкриті форми роботи ділилися досвідчені вчителі: Росецька Т.М. – при проведенні інтегрованого уроку мистецтва;

Свіцельська Н.П. – «Я досліджую світ».

Криськова І.О «Я пізнаю світ».

Учасники семінару відзначили високий рівень професійної компетентності педагогів, їх багатий діапазон форм, методів, прийомів роботи з молодшими школярами.

Психологічний тренінг «Психологічний калейдоскоп»/грудень/

Психологічний калейдоскоп проведено з метою  формування професійного ідеалу, індивідуального стилю діяльності, вироблення власної системи поглядів педагога на освітній процес, сприяння підвищенню психологічної культури.

Вітаємо наших педагогів Костюк Олену, Цвігун Ірину, Побережну Олену, Кравчук Олену, Глушман Валентину, Гальомко Ірину, Любенчук Катерину, Толордаву Аллу з успішною сертифікацією педагогічних працівників-2021!

На засідання педагогічної ради / грудень. 21/ педагоги початкової школи активно працювали над створенням моделі соціалізую чого простору початкової школи НВО №1.

 

27 січня 2022 року у НВО №1 відбулось засідання динамічної групи вчителів НПП «Інтелект України» на тему « Особливості викладання математики за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в 1-х класах». Керівник творчої групи Глушман Валентина Дмитрівна  ознайомила учасників засідання   з особливостями викладання математики в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». Обговорені  питання щодо формування математичної компетентності на уроках математики, визначені основні завдання уроку математики в 1 класі та  види вправ, які сприяють:

  • розвитку просторової уяви ;
  • формуванню обчислювальних навичок;
  • формуванню знань про типи задач, практичних навичок, їх розв’язання, використання набутих умінь у повсякденному житті;
  • розвитку логічного мислення, кмітливості та математичних здібностей;
  • пропедевтиці алгебраїчних та геометричних знань.

            Засідання стало доброю нагодою для обміну досвідом між педагогами .

20.02.2022 р.  було проведено згідно плану  засідання  динамічної групи вчителів НУШ « Від творчого вчителя до творчого учня».
Тема: «Творчі уроки – фактор навчання творчості. Використання ігрового матеріалу під час освітнього процесу» .
Під час засідання педагоги презентували свої творчі доробки , обмінювалися досвідом.
Члени  динамічної  групи працювали над розробкою   навчально – методичного посібника для вчителів з даної теми.